Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

7542 495d 420
Reposted frominspiro inspiro viarzzkropka rzzkropka

August 14 2017

4582 4fef 420
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaziemniaki ziemniaki
6080 fdf7 420

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaprzemeksic przemeksic

August 13 2017

Reposted fromshakeme shakeme viajustaperson justaperson
0682 00be 420
Reposted fromkabu kabu viaGEEK1 GEEK1
5584 7ce4 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
9628 fea9 420
Reposted fromerial erial vialexxie lexxie
5126 c8d6 420

3000-milesthroughthefog:

visionsandvistas:

Foggy Budapest

Foggy Pale

August 11 2017

6698 deac 420
Reposted fromEkran Ekran vianotperfectgirl notperfectgirl

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viavoine voine
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaluna laluna
4459 e9a0 420
Reposted fromanananana anananana viaesste esste
8728 d3aa 420
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
3579 2983 420
Reposted fromexistential existential
7647 7701 420
2989 5bbf 420
Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl